رزومهکارما هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال اطلاعات ارسالی ندارد

نام

کارما-رزومه

گروه

متفرقه

تخصصها

اکنون رزومه ی خود را ارسال کنید

سوابق حرفه ای

با ارسال رزومه ی خود در کارما توسط کارفرمایان دیده و بزودی استخدام شوید

مدرک تحصیلی

غیره

آبادان ۳ ماه پیش